Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Domov /

Ochrana osobných údajov

OCHRANA SÚKROMIA

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie, najmä aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany osobných údajov týkajú, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (tzv. GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

KTO SME A AKO NÁS KONTAKTUJETE

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my, spoločnosť BBC Systém s. r. o., so sídlom Kamenárska 186 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 36634760, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10100/S.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese bbcsystem@bbcsystem.eu alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Údaje, ktoré spracúvame pri vyplnení kontaktného formulára

V prípade vášho záujmu o využitie našich služieb máte možnosť na našich webových stránkach vyplniť kontaktný formulár. Povinnými údajmi sú meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa. Ide o údaje, ktoré sú potrebné na vaše kontaktovanie s ponukou našich služieb.

Údaje, ktoré spracúvame pri nadviazaní spolupráce

V prípade, ak sa dohodneme na nadviazaní spolupráce, uzatvoríme spolu pracovnoprávny vzťah. Pre prípravu vašej pracovnoprávnej zmluvy budeme potrebovať vaše osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, údaje o vzdelaní a štúdiu, údaje o rodinnom statuse, údaje o doklade totožnosti, číslo účtu, národnosť, štátna príslušnosť, pohlavie a pod.) a váš životopis.

AKO ÚDAJE POUŽÍVAME

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Komunikácia s vami

Vaše údaje z kontaktného formulára používame na prípravu ponuky našich služieb a na vaše kontaktovanie, alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie.

Poskytovanie našich služieb

V prípade, ak sa po vzájomnej komunikácii dohodneme na nadviazaní spolupráce, použijeme vaše údaje na prípravu pracovnoprávnej zmluvy, ktorú spolu uzatvoríme.

Zlepšenie našich služieb a marketing

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o použitých cookies sú uvedené nižšie:

Nevyhnutné cookies
Cookie ID Doména Trvanie
cookieyes-consent bbcsystem.sk 1 rok
Popis CookieYes nastavuje tento súbor cookie tak, aby si pamätal preferencie súhlasu používateľov, aby sa ich preferencie rešpektovali pri ďalších návštevách tejto stránky. Nezhromažďuje ani neukladá žiadne osobné informácie o návštevníkoch stránky.
Skript URL cookieyes.com
 
Cookie Id Doména Trvanie
wpEmojiSettingsSupports bbcsystem.sk relácia
Popis WordPress nastaví tento súbor cookie, keď používateľ interaguje s emotikonmi na stránke WordPress. Pomáha určiť, či prehliadač používateľa dokáže správne zobraziť emotikony.
Skript URL Nedostupné
 
Nevyhnutné cookies
Cookie ID
cookieyes-consent
Doména
bbcsystem.sk
Trvanie
1 rok
Popis CookieYes nastavuje tento súbor cookie tak, aby si pamätal preferencie súhlasu používateľov, aby sa ich preferencie rešpektovali pri ďalších návštevách tejto stránky. Nezhromažďuje ani neukladá žiadne osobné informácie o návštevníkoch stránky.
Skript URL cookieyes.com
 
Cookie Id
wpEmojiSettingsSupports
Doména
bbcsystem.sk
Trvanie
relácia
Popis WordPress nastaví tento súbor cookie, keď používateľ interaguje s emotikonmi na stránke WordPress. Pomáha určiť, či prehliadač používateľa dokáže správne zobraziť emotikony.
Skript URL Nedostupné
 

PRÁVNE ZÁKLADY

Právnymi základmi spracúvania vašich osobných údajov sú:

 1. Predzmluvné vzťahy – v prípade, ak sa dohodneme na spolupráci, využijeme vaše údaje na posúdenie predpokladov pre výkon pracovnej pozície a na prípravu pracovnoprávnej zmluvy, ktorú spolu podpíšeme;
 2. Plnenie našich zákonných povinností – pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí;
 3. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

KOMU ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Momentálne využívame len nevyhnutné cookies, nemáme žiadne cookies pre reklamu.

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

AKO VAŠE ÚDAJE CHRÁNIME

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

AKO DLHO ÚDAJE UCHOVÁVAME

V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania, nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 1 mesiaca odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „KONTAKT“ vyššie.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne

 

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
 • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk.

O nás

Vítame Vás v BBC Systém s.r.o. Ponúkame spoľahlivé elektroinštalácie a moderné technologické riešenia pre našich klientov.

Kontakt

Máte záujem o riešenie?

Zavolajte nám : +421 948 151 151

Počas pracovných hodín sme k dispozícii na zodpovedanie vašich otázok. Sme pripravení Vám pomôcť.

Copyright © 2024. Všetky práva vyhradené.