Blog

Blog

Domov /

Blog

Zelená domácnostiam

O projekte

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

Vlastníci rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.

Inštalácie sú umožnené od 30.10.2023

Poskytovanie pomoci sa v projekte Zelená domácnostiam riadi Všeobecnými podmienkami podpory. Podporené budú zariadenia, ktoré sú nainštalované po 30.10.2023. Registrácia žiadostí o poukážky je otvorená, inovovaný informačný systém na podávanie žiadostí, ktorý zohľadňuje aktuálne podmienky podpory, bol  sprístupnený 29.4.2024.

Tisícky podporovaných zariadení

Finančné príspevky bude možné využiť na inštaláciu zariadení, ktoré splnia technické a environmentálne požiadavky a budú uvedené v zozname oprávnených zariadení v čase podávania žiadosti o preplatenie poukážky. Registrácia zariadení prebieha od augusta 2023. Zoznam zariadení SIEA priebežne dopĺňa. Aktuálne je zaevidovaných vyše 5100
oprávnených zariadení.

Registrácia zhotoviteľov je otvorená

Inštalácie podporované z Projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečovať zhotovitelia, ktorí so SIEA podpíšu zmluvu o preplácaní poukážok. Výzvu na registráciu oprávnených zhotoviteľov SIEA zverejnila 30.10.2023. Zoznam oprávnených zhotoviteľov je zverejnený a je priebežne aktualizovaný.

Cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov

Projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko súčasťou v opatrenia 2.2.3 zameraného na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a s tým súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

V rokoch 2015 – 2023 bolo podporených takmer 60 000 inštalácií

Nový projekt Zelená domácnostiam nadväzuje na prvé tri úspešné národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vďaka európskej a štátnej podpore bolo doteraz nainštalovaných v slovenských domácnostiach takmer 60 000 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti pri kúpe zariadení využili poukážky v hodnote 124,5 miliónov eur. Celkový inštalovaný výkon podporených zariadení prekročil 460 MW. Domácnosti si mohli vybrať z viac ako 5 000 konkrétnych typov zariadení, ktoré spĺňali požadované technické požiadavky. Na projektoch sa podieľalo vyše 1700 oprávnených zhotoviteľov. Podrobné informácie o podpore poskytovanej v rámci končiaceho programového obdobia sú dostupné na pôvodnej stránke projektu Zelená domácnostiam 2015 – 2023.

Ako postupovať, aby ste mohli využiť poukážku sa dozviete v nasledujúcich 10 krokoch.

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov
 2. Overte si, aký obnoviteľný zdroj energie je pre vašu domácnosť vhodný
 3. Vyberte si zariadenie a uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom
 4. Zariadenie je možné nainštalovať pred registrovaním a vydaním žiadosti o poukážku
 5. Zaregistrujte žiadosť o poukážku
 6. Zašlite aktivačný kód zhotoviteľovi
 7. Zhotoviteľ aktivuje poukážku
 8. SIEA poukážku vytlačí a pošle domácnosti
 9. Ak získate poukážku, do 90 dní ju treba uplatniť u zhotoviteľa
 10. SIEA žiadosť o preplatenie posúdi, ak je výsledok pozitívny, preplatí poukážku zhotoviteľovi.

Základné podmienky podpory pre rodinné domy

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú:

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie
 • biomasy vo forme peliet NOVÉ
 • tepelné čerpadlá

Malým zariadením v rodinných domoch je zariadenie

 • na výrobu elektriny s výkonom do 10,8 kW
 • na výrobu tepla v budove pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie maximálne do výkonu 1 MW

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú:

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Domácnosť sa podpisom zmluvy zaväzuje prevádzkovať zariadenie v súlade s aktualizovanými podmienkami podpory minimálne počas 5 rokov od účinnosti zmluvy. NOVÉ

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné
získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.
Viac informácií o projekte Zelená domácnostiam môžete nájsť aj na oficiálnej webovej
stránke https://zelenadomacnostiam.sk/
Ak máte záujem o podrobnejšie informácie alebo chcete zistiť, ako by mohla fotovoltika fungovať pre vás, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme nájsť najlepšie riešenie pre vaše potreby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

O nás

Vítame Vás v BBC Systém s.r.o. Ponúkame spoľahlivé elektroinštalácie a moderné technologické riešenia pre našich klientov.

Kontakt

Máte záujem o riešenie?

Zavolajte nám : +421 948 151 151

Počas pracovných hodín sme k dispozícii na zodpovedanie vašich otázok. Sme pripravení Vám pomôcť.

Copyright © 2024. Všetky práva vyhradené.